OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Podnikatele


Rottner Security Česko, s.r.o.
IČO: 19536429
se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno
zapsaná u Krajským súdu v Brně oddíl C, vložka 134716

Kontakt

Telefón: +420 770 102 492
Adresa: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
E-mail: info@rottnersecurity.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se používají následující definované pojmy:

Cena - částka, kterou se zavazuje Kupující zaplatit Prodávajícímu jako protiplnění za předání Zboží a převedení vlastnického práva ke Zboží. Neplyne-li z konkrétního ustanovení opak, pak se Pojmem Cena myslí i náklady na dopravu a poplatky, které Kupující hradí Prodávajícímu spolu s Cenou.

Kupující - Fyzická či právnická osoba, která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím.

Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky.

OZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti Obchodních podmínek

Prodávajíci - Obchodní společnost Rottner Security Česko, s. r. o., IČO: 19536429, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zapsaná u Krajským súdu v Brně oddíl C, vložka 134716.

Smlouva - Kupní smlouva dle § 2079 a násl. OZ uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím, jejichž součástí jsou za podmínek stanovených OZ i Obchodní podmínky.

Smluvní strany - Kupující a Prodávající

Webové stránky - Internetový obchod Prodávajícího nacházející se na url adrese https://www.rottner-trezory.cz

Zboží - Sortiment trezorů, sejfů, poštovních schránek, pokladniček a souvisejícího vybavení, který nabízí Prodávající na Webových stránkách.

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané prostřednictvím Webové stránky. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webových stránek a další související právní vztahy.

1.3 Kupující, který je fyzickou osobou,vůči Prodávajícímu prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je způsobilý uzavřít Smlouvu. Kupující, který je právnickou osobou, vůči Prodávajícímu prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Smlouvu a k jejímu platnému uzavření (absolutně i relativně) nepotřebuje souhlas žádné třetí strany.

1.4 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2 UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1 Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní Cenu a toto Zboží převzít.

2.2 Odeslání objednávky je nabídkou Kupujícího na uzavření smlouvy s Prodávajícím. Pro vznik Smlouvy a smluvního vztahu je nutné, aby Kupující odeslal objednávku, a aby tuto objednávku Prodávající potvrdil tak, že odešle potvrzení objednávky (akceptace), a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském profilu či v objednávce.

2.3 Spolu s potvrzením objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.

2.4 Webové stránky obsahují popis Zboží nabízeného Prodávajícím, včetně uvedení Ceny.

2.5 Nabídka Zboží a Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.6 Veškeré nabídky Zboží umístěné ve Webových stránkách jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.7 Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávkový formulář, ve kterém Kupující uvede zejména informace o:

       (a) identifikačních a adresních údajích Kupujícího (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, případně IČO atd.);

       (b) objednávaném Zboží – objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na Webových stránkách.

       (c) způsobu úhrady Ceny;

       (d) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží;

2.8 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdiť objednávku“, nebo na jiné tlačítko, ze kterého vzhledem k jeho umístění, stylu vyobrazení a popisu plyne, že je prostřednictvím tohoto tlačítka odeslána objednávka.

2.9 Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.10 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednávaného Zboží, výše Ceny atd.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.11 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

2.12 Ustanovení Obchodních podmínek týkající se objednávky se použijí přiměřeně na objednávku učiněnou jiným způsobem, zejm. pomocí telefonu, umožňuje-li toto Prodávající.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1 Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:

      (a) bezhotovostně platební kartou online prostřednictvím platební brány;

      (b) bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího, který sdělí v potvrzení objednávky;

      (c) platbou „na fakturu“ dle dohody Smluvních stran;

      (d) dobírkou; při placení prostřednictvím dobírky je Prodávající oprávněn si účtovat příplatek ve výši 40 Kč; nebo

      (e) platba hotově či kartou na prodejně či v provozovně Prodávajícího.

3.2 Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. O nákladech spojených s balením a dodaní zboží informuje Prodávající v průběhu procesu objednávání Zboží. Informace jsou rovněž dostupné na Webových stránkách.

3.3 Ceny jsou uvedeny u jednotlivých druhů Zboží včetně daní a všech souvisejících poplatků mimo balné a náklady spojené s dodáním.

3.4 V případě bezhotovostní platby předem převodem, platbou na fakturu či kartou prostřednictvím platební brány je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.5 Při bezhotovostní platbě předem převodem je Cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy. V případě platby dobírkou uhradí Kupující Cenu do rukou přepravce při převzetí. Pokud Kupující zvolí platbu prostřednictvím platební brány, uhradí Cenu ihned po přesměrování či zobrazení stránky platební brány. Platba dle bodu 3.1 písm. (c) je možná pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran, v tom případě je Cena splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu. Lhůta musí být přiměřená. V případě platby dle bodu 3.1 písm. (d) uhradí Kupující Cenu při převzetí Zboží na prodejně či v provozovně Prodávajícího.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle bodu 2.10 Obchodních podmínek, ještě před odesláním objednaného Zboží Kupujícímu, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé Ceny.

3.7 Prodávající je oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu, a to buď po vzájemné dohodě či prostřednictvím slevového kódu, který Kupující zadá do objednávkového formuláře. Případné slevy z Ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Prodávající poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či Obchodních podmínek Kupujícím.

3.8 Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad zašle v elektronické podobě na e-mail Kupujícího. Smluvní strany ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

3.9 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. Byla-li by však Smlouva uzavřena, má Prodávající právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, že by ho zavazovala plnit za nápadně nevýhodných podmínek, které vznikly v důsledku technické chyby.

3.10 V případě, že Prodávající je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění, vystaví Kupujícímu elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle Zákona o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Kupující výslovně souhlasí. V tomto případě Prodávající plní následující informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

 

4 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


4.1 Způsob doručení Zboží určuje Kupující výběrem z možností v rámci objednávkového formuláře. Tím není dotčena možnost Prodávajícího sjednat u individuální objednávky s Kupujícím jiný způsob doručení.

4.2 Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem a Prodávající se zavazuje situaci řešit.

4.3 Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla expeduje do 5 dnů pracovních dnů. Lhůta v předchozí větě počíná běžet ode dne následujícího po připsání platby na účet Prodávajícího, byl-li však zvolen způsob platby dobírkou nebo způsob platby dle bodu 3.1 písm. (c), běží ode dne následujícího po potvrzení objednávky.

4.4 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Prodávající Kupujícího informovat.

4.5 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

4.6 Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

4.7 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat jako výhradu do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.8 Poruší-li Kupující svou povinnost převzít zboží, ač nedojde k řádnému ukončení Smlouvy, má Prodávající právo po Kupujícím vymáhat náklady, které mu vznikly ve spojení s nepřevzatým Zbožím. Těmito náklady se rozumí především přepravní náklady (přeprava ke Kupujícímu a zpětná přeprava k Prodávajícímu) a balné. Náklady budou Kupujícímu vyčísleny individuálně dle skutečně vzniklé škody. Prodávající má v tomto případě rovněž právo odstoupit od Smlouvy, vymáhání nákladů dle tohoto bodu tím není dotčeno. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu spočívající v účelně vynaložených nákladech spojených s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží, resp. nákladech spojených s jiným způsobem doručení.

4.9 Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.


5 UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ


5.1 V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší a smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si na základě Smlouvy poskytly, není-li výslovně sjednáno jinak.

5.2 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 OZ, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží, a to i bez udání důvodu. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.

5.3 Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

5.4 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze, mimo jiné, odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.5 Odstoupení musí obsahovat identifikaci Kupujícího. Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující spolu s vráceným Zbožím předložil kopii dodacího listu a daňového dokladu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Smlouvy a informaci o zvoleném způsobu vrácení Ceny.

5.6 V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.8 Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny a nákladů na dodání Zboží.

5.9 Při zasílání Zboží je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit plnou Cenu a náklady na dodání Zboží.

5.10 Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.11 Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

        (a) technickou chybou byla na Webových stránkách uvedena zcela zjevně chybná Cena;

        (b) Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

        (c) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

        (d) dle bodu 4.8 v případě, že kupující nepřevzal Zboží, ač tak měl učinit;

        (e) Kupující je v prodlení se zaplacením Ceny delším než 30 dnů; nebo

        (f) v ostatních případech stanovených Smlouvou, Obchodními podmínkami či zákonem.

 

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE


6.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 OZ).

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

       (a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na         základě reklamy jimi prováděné,

       (b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

       (c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

       (d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

       (e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.

6.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí Zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží.

6.5 Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

6.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu Prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Reklamované Zboží Kupující zašle Prodávajícímu, přičemž Prodávající při zasílání doporučuje zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke Zboží přiložit doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad, byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s vyplněným protokolem o reklamaci zaslaného Zboží, v němž uvedete popis vady a návrh na způsob řešení reklamace.

6.7 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

6.8 Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat:

       (a) opravy, nebo

       (b) doplnění toho, co chybí, anebo

       (c) přiměřené slevy z kupní ceny.

6.9 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Zboží řádně užívat, může Kupující

       (a) odstoupit od Smlouvy, anebo

       (b) domáhat se přiměřené slevy z Ceny.

6.10 Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

6.11 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od Smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od Smlouvy, ani se domáhat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel (např. proto, že Zboží již spotřeboval).

6.12 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

6.13 Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

6.14 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

6.15 Nad rámec zákonné záruční doby Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

7 ŘEŠENÍ SPORŮ


7.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou

7.2 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

7.3 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát   oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.4 Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

7.5 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE


8.1 Ustanovení tohoto článku se použijí pouze na Kupujícího, který je podnikatelem ve smyslu § 420 OZ a Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti. Tam, kde tento článek hovoří o Kupujícím, má se na mysli Kupující – podnikatel. Stanoví-li ustanovení tohoto článku něco jiného než jiné ustanovení v Obchodních podmínkách, použije se ustanovení tohoto článku.

8.2 V případě prodlení Kupujícího, se splněním povinnosti zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv peněžitou pohledávku, zejména Cenu, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Právo Prodávajícího na smluvní pokutu není dotčeno v případě odstoupení od smlouvy v rozsahu, v jakém má smluvní pokuta původ od okamžiku účinnosti Smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu újmy.

8.3 Bod 2.3 Obchodních podmínek se nepoužije.

8.4 Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2 Obchodních podmínek, stejně tak se nepoužijí další body Obchodních podmínek, které na tento bod navazují.

8.5 Strany souhlasí, že v případě sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou bude jako soudy prvního stupně místně příslušné soudy v Brně.

8.6 § 1799 a § 1800 OZ se nepoužije.

8.7 Bod 6.1 Obchodních podmínek, stejně tak další body Obchodních podmínek, které na tento bod navazují, se nepoužije. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost Zboží.

9 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK


9.1 Obsah Webové stránky (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webové stránce.

9.2 Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.

9.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webové stránky nesmí Kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

9.4 Pokud se Kupující při užívání Webové stránky dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

9.5 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webové stránce může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9.6 Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost Webové stránky a vyhrazuje si právo kdykoliv její provoz ukončit.

10 DORUČOVÁNÍ


10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to emailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

10.2 Zpráva je doručena:

(a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

(b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

(c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

(d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11 KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, KODEXY CHOVÁNÍ


11.1 K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

11.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


12.1 O zpracování osobních údajů fyzických osob Prodávající informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

12.2 O souborech cookies a jejich zpracovávání informuje samostatný dokument Informace o zpracování cookies.

12.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

13 MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKU - HEURĚKA


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


14.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

14.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane či ukáže, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

14.4 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

14.5 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

14.6 Kupující, jako smluvní strana, vůči níž se práva ze Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Prodávajícího, vyplývajících ze Smlouvy na dobu 5 let.

14.7 Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní. Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.

14.8 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

V Bratislavě dne 10.06.2022