Reklamační řád

Předmět reklamace


a) Poškozený, chybějící nebo zničen zboží v zásilce nejpozději následující pracovní den po dodání

b) Nesprávné vyřízení objednávky do 7 pracovních dní

c) Kvalita zaslaného zboží do 2 let od převzetí zboží

Poškozený, chybějící nebo zničen zboží v zásilce


Reklamaci v tomto případě lze podat písemně ​​při přebírání zásilky, a to na tiskopise naší firmy, na kterém pošta (nebo kurýr) potvrdí příjem reklamace zásilky. Reklamaci lze podat pouze okamžitě po převzetí zásilky (v případě, že poškození bylo zjevné), resp. nejpozději následující pracovní den po dodání (v případě, že poškození nebylo patrné při dodání), jinak právo na náhradu škody zaniká. Při reklamaci pošta (nebo kurýr) sepíše zápis. Zápis je přílohou reklamačního listu, který vyplní adresát zásilky. Zákazník (reklamující) ponechá na poště až do konečného vyřízení reklamace vnitřní a vnější obal zásilky a i poškozený obsah. Při doručení zásilky kurýrem zákazník reklamované zboží (se známkami zjevného poškození) nesmí převzít a do reklamačního protokolu musí uvést důvod nepřevzetím zásilky.

Nesprávné vyřízení objednávky nebo kvalita zaslaného zboží


Reklamaci v těchto dvou případech lze podat písemně s uvedením podrobného popisu reklamované skutečnosti, a to na adresu společnosti:

Rottner Security Česko, s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 Brno

Zároveň reklamaci můžete poslat také prostřednictvím e-mailu, a to na office@rottnersecurity.cz.

Spolu s písemnou reklamací je třeba zaslat i kopii potvrzeného záručního listu (pokud byl přiložen), doklad o zaplacení zboží a fotodokumentaci reklamovaného poškození.

 

Veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě www.rottner-trezory.cz lze bez udání důvodu vrátit do 7 dnů od převzetí zboží. Zboží je nutné do uvedené lhůty doručit na výše uvedenou adresu spolu s krátkou žádostí a číslem objednávky, případně kopií faktury. Toto právo vyplývá z § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č .. 108/2000 Sb).

Při odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, musí být vrácené zboží v původním balení a nepoškozené. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

V případě, že zákazník porušil originální balení ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud se dodavatel a zákazník nedohodnou jinak, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je také:

a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Maximální lhůta pro reklamační řízení je 30 dní. Po uplynutí této lhůty má reklamující podle § 623 občanského zákoníku stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pokud je reklamace oprávněná, reklamující má právo na opravu zboží, výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny, ve smyslu platného Občanského zákoníku.

Pro účely uplatnění reklamace je třeba uschovat doklad o koupi zboží (dodací list nebo fakturu s dodacím listem).