Statut soutěže „Spolehněte se na Rottner“

Statut soutěže na Facebook stránce společnosti Rottner Security Česko s.r.o.

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla soutěže na Facebook stránce společnosti Rottner Security Česko s.r.o. (Dále jen „soutěž“). Tento statut je spolu s informacemi uvedenými v konkrétním soutěžním příspěvku ve smyslu článku I bod 2 tohoto statutu jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně stanovené podmínky soutěže.

I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Rottner Security Česko s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno, IČO 195 36 429 , DIČ 19536429, zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová složka C 134716 (dále jen „vyhlašovatel soutěže“).

II. Účel soutěže

 1. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace produktů vyhlašovatele soutěže.
 2. Soutěž je zpravidla oznámena v textu vybraného zveřejněného příspěvku nebo statusu (dále jen „soutěžní příspěvek“) na Facebook stránce Rottner Česká republika

III. Trvání soutěže

 1. Soutěž se uskuteční v termínech:
 • ode dne 6. 5. 2024 do dne 19. 5. 2024
 • ode dne 20.5. 2024 do dne 2. 6. 2024
 • ode dne 3.6. 2024 do dne 16. 6. 2024
 1. Losování soutěže se uskuteční v termínech:
 • dne 20.5. 2024 po 11:00
 • dne 3. 6. 2024 po 11:00
 • dne 17. 6. 2024 po 11:00
 1. Vyhlášení vítěze se uskuteční v termínech:
 • dne 20.5. 2024 po 14:00
 • dne 3. 6. 2024 po 14:00
 • dne 17. 6. 2024 po 14:00

IV. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která dosáhla věku 18 let, a která splní podmínky účasti v soutěži podle článku V tohoto statutu (dále jen „účastník soutěže“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby uvedené v článku VII bod 1 tohoto statutu.

V. Průběh soutěže

 1. Do soutěže se účastník soutěže může zapojit následujícími způsoby, a to uvedením odpovědi v komentáři pod konkrétní soutěžní příspěvek na otázky:
  1. „Jaké výhody vidíte ve vlastnictví sejfu od Rottner?“
  2. „V jakých situacích byste nejvíce ocenili přítomnost spolehlivého sejfu od Rottner ve vaší domácnosti?“ přičemž konkrétní způsob zapojení do soutěže bude uveden v příslušném soutěžním příspěvku.
 1. Každý účastník soutěže se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jedenkrát, tj uvedením odpovědi pouze v jednom komentáři, pokud v příslušném soutěžním příspěvku není uvedeno jinak.
 2. V případě, že účastník soutěže v rámci jedné soutěže uvede odpověď ve více komentářích pod daný soutěžní příspěvek, bude ze soutěže vyřazen, pokud v příslušném soutěžním příspěvku není uvedeno jinak.
 3. Do slosování bude zařazen každý účastník soutěže, který v době trvání soutěže splní konkrétní podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku.
 4. Účastník soutěže má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud v příslušném soutěžním příspěvku není uvedeno jinak.
 5. Celkový počet výherců konkrétní soutěže, který bude vylosován vyhlašovatelem soutěže, bude určen v příslušném soutěžním příspěvku.
 6. Způsob určení výherce soutěže z účastníků soutěže bude uveden v příslušném soutěžním příspěvku. Určení výherce soutěže bude probíhat pod dohledem dvou zaměstnanců vyhlašovatele soutěže v jeho sídle, přičemž výherce bude určen nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.

VI. Výhra a její předání

 1. Předmět výhry jsou trezory JUPITER 1, JUPITER 2 a JUPITER 3.
 2. Výherce soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 1 pracovního dne od termínu losování, resp. určení výherce, a to vložením komentáře samostatného statusu obsahujícího dané oznámení ze strany vyhlašovatele soutěže, přičemž bude výherce zároveň vyzván, aby vyhlašovatele soutěže kontaktoval na Facebook stránce Rottner Česká republika prostřednictvím soukromé Facebook zprávy. V případě, že výherce soutěže do 48 hodin od seznámení způsobem podle předchozí věty tohoto bodu o výhru nepřihlásí nebo výhru odmítne, je vyhlašovatel soutěže oprávněn vybrat náhradního výherce soutěže.
 3. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován vyhlašovatelem soutěže prostřednictvím soukromé Facebook zprávy.
 4. Vyhlašovatel soutěže zašle výhru výherci soutěže nejpozději do 30 dnů, odkdy výherce soutěže poskytl vyhlašovateli soutěže kompletní kontaktní údaje.
 5. Pokud výherce zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže, aniž výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany vyhlašovatele soutěže.
 6. Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné vymáhat ji soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovena vyhlašovatelem soutěže v příslušném soutěžním příspěvku.

VII. Zvláštní ustanovení

 1. Zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jsou z účasti na soutěži vyloučeni.
 2. Pokud se prokáže, že výherce soutěže je zaměstnancem vyhlašovatele soutěže nebo osobou jim blízkou, tak nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra se nepředá a propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže.
 3. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného uspořádání soutěže si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže, prohlásit oznámení o výhře zveřejněny na Facebook stránce společnosti Rottner Security Česko s.r.o. nebo zaslány výhercům za neplatné nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast na soutěži tím účastníkům soutěže, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 4. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu, na kterou mu měla být zaslána výhra. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně vyhlašovatele soutěže.
 5. Výhry přesahující částku stanovenou příslušným zákonem jsou předmětem daně z příjmu ve smyslu platných zákonů ČR o dani z příjmu v aktuálním znění a předmětem odvodu na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu platných zákonů o zdravotním pojištění v aktuálním znění, přičemž vyhlašovatel soutěže neodpovídá za splnění daňové, resp. odvodové povinnosti výherce soutěže.
 6. Vyhlašovatel soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
 7. Účastí v soutěži projevuje každý její účastník souhlas s pravidly této soutěže a s tím, že vyhlašovatel soutěže je oprávněn uveřejnit jména, podobiznu, resp. jiné svěřené informace o výhercích ve sdělovacích prostředcích, jakož i tyto použít na reklamní a propagační účely vyhlašovatele soutěže, a to bez nároku účastníka soutěže na jakoukoliv odměnu.
 8. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže kdykoliv bez předchozího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel je povinen zveřejnit na Facebook stránce společnosti Rottner Security Česko s.r.o.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži účastník soutěže uděluje bezúplatně souhlas, aby vyhlašovatel ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“) zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně fotografie, za účelem jejich zveřejnění na Facebook stránce Rottner Česká republika v rámci vyhodnocení soutěže, dále za účelem samotného vyhodnocení soutěže, vytvoření databáze a využití pro marketingové účely spojené se soutěží a jejím vyhodnocením, a to po dobu od vstupu účastníka soutěže do soutěže až do písemného odvolání jeho souhlasu. Účastí v soutěži účastník soutěže zároveň prohlašuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace v rozsahu ustanovení platného zákona, a že poskytované údaje jsou správné a aktuální.
 2. Účastník soutěže má práva podle ustanovení platného zákona, t. j. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.
 3. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že vyhlašovatel soutěže v rozsahu podmínek dohodnutých s vyhlašovatelem soutěže je oprávněn s použitím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje v souladu s právním řádem ČR.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut je zveřejněn na webové stránce společnosti Rottner Security Česko s.r.o. a je uložen u vyhlašovatele soutěže.
 2. Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněn nahlédnout do tohoto statutu u vyhlašovatele soutěže.

V Brně, dne 2. 5. 2024